FAQ

Varför startade ni Neko Health?

Hälso- och sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet är på många sätt alltför hårt belastad för att vårdpersonal ska kunna fokusera på prevention av sjukdom. Ofta upptäcks hälsoproblem och sjukdomar alltför sent, först när patienten har utvecklat allvarligare symptom. Detta riskerar att leda till ett stort personligt lidande för patienten och till höga behandlingskostnader för sjukvården. Kombinationen av sjukvårdens kostnadsutveckling och en åldrande befolkning kommer att leda till ohållbar samhällsbelastning och därför är det viktigare nu än någonsin, att fokusera på preventiv vård.

Vår vision är att förbättra människors hälsa genom att skapa ett proaktivt vårdsystem. Det kräver att vi tänker annorlunda kring hela patientresan och drar nytta av potentialen i modern teknologi och AI.

Neko har utvecklat en ny scanningsteknik för bred, icke-invasiv insamling av hälsodata. Tekniken är skalbar och tillgänglig för breda patientgrupper med syftet att ge fler möjligheten att bli proaktiva kring sin egen hälsa.

Hur funkar Neko Body Scan?

Tekniken kan enkelt och kostnadseffektivt samla in, tolka och visualisera miljontals datapunkter för att hjälpa läkare att upptäcka sjukdomar i tid.

Under några minuter samlar undersökningen in över 50 miljoner datapunkter om hud, hjärta, kärl, respiration, mikrocirkulation med mera. Datapunkterna analyseras av ett AI-drivet system och resultatet visualiseras sedan för läkare och patient.

Nekos teknik är i grunden ett självlärande AI system vars diagnostiska förmåga förbättras över tid. Sedan starten har Neko arbetat nära med akademisk forskning. Bolaget genomför för närvarande fyra kliniska studier i syfte att utvärdera säkerheten och prestanda för sin produkt.

En scanning:

  • Använder fler än 70 sensorer för att samla in 50 miljoner datapunkter och 15 GB hälsodata på några minuter

  • Kan upptäcka förändringar i huden så små som 0,2 millimeter

  • Inhämtar kardiologisk data som innefattar EKG, hjärtljud, blodtryck, syremättnad, artärstelhet, pulsutbredning, andnings- och hjärtfrekvens m.m.

  • Ger patienten tillgång till sin hälsodata i en app med möjlighet att följa sina hälsoparametrar över tid

Hur går en scanning till?

Följande beskrivning gäller för ett besök vid Nekos egen hälsomottagning (andra vårdgivares patientresa kan skilja sig åt i användning och process).

  • Patienten bokar själv sitt besök på Nekos hemsida – nekohealth.com.

  • Innan besöket får patienten svara på ett antal frågor om sin hälso- och sjukdomshistorik samt sin nuvarande livsstil, för att ge läkaren en bättre uppfattning inför besöket.

  • Under besöket kommer Nekos utbildade operatörer att genomföra helkroppsscanningen som följs av en genomgång av resultaten med en läkare.

  • All hälsodata finns tillgänglig för patienten i Nekos app.

  • Scanningen tar bara några minuter att göra.

Vilka kliniska studier genomför Neko för tillfället?

För närvarande genomförs fyra kliniska studier. Neko Health AB är huvudansvarig för tre av studierna: DermaFlowAlpha, CardioAlpha och Spectrum 1. Den fjärde studien, HeartWaves HJN, görs i samarbete med Danderyds sjukhus. Läs mer här: https://www.nekohealth.com/se/sv/kliniska-studier

Vem finansierar studierna?

De kliniska studierna finansieras av Neko Health AB.

Hur ska ni använda patientdatan?

Neko vill hjälpa människor att hålla sig friska längre. För att lyckas med det behöver fler förstå sin hälsa och riskfaktorer för ohälsa. Vår teknik är ett verktyg för just det. Problemet idag är att många tidiga avvikelser inte upptäcks i tid, bland annat hjärt- och kärlproblem som ofta är lättare att behandla vid tidig upptäckt men som kan ge allvarliga konsekvenser om de lämnas utan åtgärd. Förutom att ge läkare verktyg för att tidigt upptäcka tecken på ohälsa ger Neko även patienter möjlighet att vara proaktiva med sin egen hälsa. Vi tror också att det är bättre att tidigt göra patienter medvetna om sin hälsostatus för att hålla sig friska längre.

Vilken nytta gör Neko för patienter och sjukvården?

Över hela världen har sjukvården under en lång tid haft en exponentiell kostnadsutveckling över tid. Sedan år 2000 har sjukvårdens kostnader i Sverige mer än dubblerats¹. För att kunna möta framtiden med stigande sjukvårdskostnader och åldrande befolkning, behöver regionerna antingen göra stora skattehöjningar eller stora nedskärningar för att få finansieringen att gå ihop. 80% av sjukvårdens kostnader går till behandling av kroniska sjukdomar, varav många av dessa sjukdomar går att förebygga².

Därför är Neko övertygade om att framtidens sjukvård behöver vara proaktiv. Genom tidig upptäckt kan vi förebygga det personliga lidandet och de höga samhällskostnaderna som svår sjukdom innebär. Om vården ska kunna fokusera mer på prevention behöver vi utforma ett system som gör det möjligt. Då måste vi ersätta tidskrävande, manuell datainsamling med automatisk och AI-driven sådan.

Med Nekos avancerade scanning och AI-drivna mjukvara kan vi göra något åt alla ovanstående problem. Vi ger patienter möjlighet att hålla sig friska, läkare möjlighet till mer tid med patienter och sjukvårdssystemet ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar kostnadsbild.

Tar er AI några beslut?

Det är alltid läkarens som fattar de medicinska besluten. 

Kommer Nekos teknik att innebära en större arbetsbelastning för vårdpersonal?

Nej, tvärtom. Nekos teknik kan ersätta den tidskrävande, manuella datainsamlingen som många läkare och sjuksköterskor utför idag. Vi tror också att vår teknik kommer att ge vårdpersonal en bättre överblick över sina patienters hälsa och större möjlighet att följa hälsoutvecklingen över tid. Långsiktigt tror vi också att tekniken gör det möjligt att upptäcka och åtgärda tidiga tecken på sjukdom, innan dessa utvecklas till allvarliga symptom med omfattande behandling som följd.

Gör ni screening?

Vi gör ingen allmän screening, vilket är att man kallar friska människor för att hitta sjukdomar. Vi erbjuder en hälsoundersökning med riskbedömning för hjärt- och kärlsjukdomar, för människor som vill förstå sin hälsa bättre. Till vår hälsomottagning kommer de som själva betalar och vill ha en undersökning och rådgivning omkring hur de kan optimera sin hälsa och vara proaktiva.

Kan detta leda till ökad hälsoångest?

Vi förstår att den här typen av frågor dyker upp givet de mätningsmetoder som idag används för mer omfattande hälsoundersökningar, exempelvis magnetröntgen. Vi erbjuder inte magnetröntgen. Vid bilddiagnostiska undersökningar finns ju en risk att man får sk. incidental finding, utan klinisk betydelse. Denna risk finns inte med våra undersökningar. Patienterna får ta del av resultaten direkt och får en grundlig genomgång. Våra undersökningar följs alltid av en läkarkonsultation. Det är inga väntetider på beskeden. Svaret är klart direkt och inga patienter behöver vänta och vara oroliga. 

En stor del av vår verksamhet bedriver forskning där vi ska se över ett flertal samband, för en mer preventiv och samhällsnyttig sjukvård.

Varför är det motiverat att samla in så pass mycket data?

Vi tror att den viktiga frågan att ställa är hur hälsodata samlas in och analyseras. Möjligheterna till omfattande datainsamling är begränsade, särskilt i primärvården, då både insamlingen och analysen ofta görs manuellt. Neko har istället automatiserat både datainsamling och analys för att skapa en omfattande bild av en patients hälsostatus och för att underlätta vårdpersonalens arbete. De senaste framstegen inom modern teknologi och AI gör det möjligt att på ett helt annat sätt upptäcka och åtgärda hälsoproblem innan de utvecklas till allvarlig sjukdom. Vi har en skyldighet att dra nytta av dessa framsteg för att hjälpa människor att hålla sig friska.

Säljer ni min data?

Vi kommer inte sälja din patientdata. Likt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvård är vi skyldiga att följa all lagstiftning som reglerar patientsekretess, patientdata och personuppgifter.

¹ Worldbank - Current health expenditure per capita - Sweden https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD?locations=SE&name_desc=false

² Sveriges kommuner och landsting - Hälso- och sjukvården år 2035 https://skr.se/download/18.7c1c4ddb17e3d28cf9b5eff2/1642579814643/7585-389-5.pdf

Ändra land

Välj land för att se vårdcentraler och innehåll specifikt för din plats.