Ledarskap, kvalitet och patientsäkerhet

Hjalmar Nilsonne
VD, styrelseledamot

Andreea Valdman
Verksamhetschef, läkare
Medicinskt ledningsansvarig läkare

Kvalitet och patientsäkerhet

NekoHealth följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 och 2005:28. Med hjälp av vårt ledningssystem kan vi systematiskt utveckla verksamhetens kvalitet och bibehålla hög patientsäkerhet.

Kvaliteten på NekoHelath säkras genom

Dokumentation

  • skriftligt dokumenterade rutiner vad gäller t ex journaler, protokoll av olika slag samt checklistor finns och löpande uppdateras.

Egenkontroll

  • årlig kvalitetsredovisning tas fram för kliniken

  • årlig kontroll av all medicinteknisk utrustning görs samt organiserad utbildning av personal på samma utrustning genomförs

Avvikelsehantering, klagomål och riskanalys

  • NekoHealth har ett gemensamt system för avvikelserapportering

  • händelser som kan leda till bedömning enligt Lex Maria anmäls till verksamhetschefen för utredning

Kvalitetsstyrande dokumentation

  • Den information som verksamheten får genom avvikelser, riskanalyser, egenkontroller, kvalitetsrapporter och utredning av klagomål, ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. NekoHealth ska således med stöd av denna information planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Mer info på bolagsverket. (link)

Ändra land

Välj land för att se vårdcentraler och innehåll specifikt för din plats.